VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti DIGICOM, s.r.o., IČO: 36003107,
so sídlom: Predmestská 81, 01002 Žilina, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 3381/L
upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy.


 1. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť DIGICOM, s.r.o., so sídlom: Predmestská 81, 01002 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 3381/L (ďalej len "Predajca"), IČO: 36003107, DIČ: 2020447528, IČ DPH: SK2020447528, kontaktný e-mail: obchod@digicom.sk , kontaktný telefón: +421 41 7001030, číslo účtu: Tatra banka: IBAN: SK28 1100 0000 0026 2115 0975, SWIFT: TATRSKBX.
 2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Predmestská 71, P.O. Box B-89, 01179 Žilina, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, kontaktný e-mail: za@soi.sk, kontaktný telefón: +421 41 7632130
 3. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predajcovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predajca a na základe ktorej Predajca dodá tovar Kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predajcom a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predajca, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predajca nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je Predajcom prezentovaná vo forme textov. Ak je pri produkte text „Na objednávku“, reálna dostupnosť môže byť v rádoch dní až mesiacov. Ak sa tovar na sklad Predávajúceho naskladní, zmena sa premietne v textoch pri najbližšej aktualizácii stránky. Odhadovaná dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho oznámená na základe otázky Kupujúceho.

 

    2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Predajcu alebo písomne vo forme e-mailovej správy zaslanej Predajcovi.
 2. Záväzným akceptovaním objednávky Predajcom je e-mailové potvrdenie Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má Predajca povinnosť vyžiadať si od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením /akceptovaním zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané oznámenie o vytvorení objednávky do elektronického systému Predávajúceho, ktoré obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu Kupujúceho zadanú pri tvorbe objednávky mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o Kupujúcom, názve a špecifikácii tovaru ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo služieb, údaje o podmienkach prepravy tovaru na miesto doručenia, údaje o predávajúcom prípadne iné údaje.
 4. Kupujúci môže predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámiť, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, meno a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predajca neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predajca vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 01.01.2013 meniť údaje v už vystavenej faktúre (daňovom doklade). Údaje vo faktúre je možné meniť len v prípade, kedy Kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

    3. Práva a povinnosti Predávajúceho

 1. Predajca je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej Predajcom tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
 2. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 3. Odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad)
 4. Predajca má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar a služby
 5. Predajca má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predajcom nedohodne inak.
 6. Spoločnosť DIGICOM, s.r.o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho, alebo osoby poverenej k odberu tovaru a služieb na svojich prevádzkach, kedy je dodávka platená vopred platobnou kartou, bankovým prevodom alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

 

    4. Práva a povinnosti Kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar
 2. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho
 4. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby
 5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

    5. Dodacie a platobné podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti Predajca kontaktuje pred dodaním telefonicky alebo e-mailom Kupujúceho a tovar dodá až po súhlase Kupujúceho.
 2. Predajca je povinný potvrdenú objednávku Kupujúceho splniť a tovar dodať Kupujúcemu v lehote do 30 dní, ak je tovar pri generovaní objednávky prezentovaný, že ho má Predajca na sklade. Ak je stav produktu na sklade prezentovaný textom Na objednávku, platí ustanovenie bodu 3.5 týchto VOP. Kupujúci tieto termíny bez výhrad akceptuje.
 3. Údaje publikované na web stránke tohto e-shopu nie sú on-line prepojené s informačným systémom Predávajúceho. Sú aktualizované 1x denne, spravidla v noci. Preto môže nastať stav, že údaj o dostupnosti tovaru v čase generovania objednávky Kupujúcim nemusí odpovedať aktuálnemu stavu skladu Predávajúceho, alebo jeho dodávateľov. Predajca má povinnosť po prijatí takejto objednávky o tejto skutočnosti objednávateľa informovať telefonicky alebo mailom. Takúto objednávku objednávateľovi preto nemusí potvrdiť, resp. v súlade s bodom 9.1. týchto VOP od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predajcom. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve resp. záväznej akceptácii objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predajca oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 5. Predajca je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 6. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu sú v rozsahu dostupnom pre Predávajúceho od výrobcu, resp. importéra. Výrobcovia a preto aj Predajca si vyhradzujú právo na zmeny, úpravy a modifikácie, pokiaľ tieto v negatívne neovplyvňujú úžitkové vlastnosti tovaru. V prípade, že k tomu dôjde a Kupujúci zmenu neakceptuje, má Kupujúci právo v ktoromkoľvek štádiu odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátenie prípadne už zaplatenej ceny za predmet objednávky.
 7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky Predajcom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 8. V prípade, ak Predajca dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 9.2. týchto VOP.
 9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar a aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže Predajca po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.
 10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predajcom v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predajca je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 9.8. týchto VOP.
 11. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru a záručný list ak je súčasťou tovaru.
 12. Spôsoby platieb:


    6. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena")
 2. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 3. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar a služby v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 5. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 6. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 7. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a Predajca tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť.
 8. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 9. Všetky ceny uvedené v tomto elektronickom obchode sú za jeden kus, platia iba na tie obchodné prípady, ktoré sú uzatvorené podľa týchto obchodných podmienok.
 10. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov
  a. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  b. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:
  http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 


    7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predajca umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.


    8. Reklamačný poriadok


    9. Odstúpenie spotrebiteľom od zmluvy

 1. Predajca je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predajca je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet vedený v peňažnom ústave v Slovenskej republike určený Kupujúcim.
 2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  a. tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že Predajca včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji
 4. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu Predávajúceho a to DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, 01002 Žilina.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má Predajca vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu kompletný tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a to doručením na adresu DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, 01002 Žilina. Pri zasielaní odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predajca nepreberá.
 6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.
 7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 8. Po odstúpení od zmluvy Predajca vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Kupujúceho. Predajca však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie - rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená na Kupujúcim určený bankový účet, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 9. Predajca nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9.8. týchto VOP pred tým, ako mu je tovar od Kupujúceho doručený predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 9.5. týchto VOP, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 10. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 9.2. týchto VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predajca voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predajca má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
 11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu kompletný tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.
 12. Pri odstúpení od zmluvy, Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej Predajcom na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.
 13. Pri odstúpení od zmluvy, Kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.
 14. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.4. a 9.5. týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predajca nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9.8. týchto VOP Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
 15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
  a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  b. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
  c. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.
 16. Predajca je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru

 

    10. Zhromažďovanie informácií o Kupujúcich, Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Predajcom a ich použitie na vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode a ďalšie úkony spojené s objednaným tovaru a služieb, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Predajcu, pre účely ponúkania tovaru a služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Predajca vyhlasuje že spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uvedené v bode 10.1. týchto VOP prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

  Slovenská pošta, a.s.
  Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  IČO: 36631124
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

  Slovak Parcel Service s.r.o.
  Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  IČO: 31329217
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

  INTIME, s.r.o.
  Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
  IČO: 31342621
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B

 3. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 4. Predajca je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 10.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 10.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predajcovi.
 5. Predajca sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na predaj tovaru a služieb. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Predajca povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné tovar alebo službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Predajca získal od Kupujúceho súhlas.
 6. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 7. Predajca sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Kupujúceho.
 8. Predajca vystupuje vo vzťahu k zákazníkom v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Predajcom a Kupujúcim riadi nasledovným:
  1. Predajca nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Kupujúceho. V prípade písomného súhlasu Kupujúceho je Predajca tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Kupujúcemu nesie Predajca, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
  2. Predajca sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely predaja tovaru a služieb.
  3. Predajca spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Kupujúcim.
  4. Dotknutými osobami sú zákazníci Predajcu.
  5. Predajca je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
  6. Predajca je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Kupujúceho, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Predajca je pri takom prenose povinný oznámiť Kupujúcemu túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
  7. Predajca je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
  8. Predajca je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
  9. Predajca a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o Kupujúcom. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy.
  10. Predajca je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Kupujúceho len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
  11. Predajca sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
   1. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
   2. oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
   3. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
   4. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
  12. Predajca je povinný bezodkladne oznámiť Kupujúcemu, ak podľa názoru Predajcu akýkoľvek pokyn udelený Kupujúcim porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
 9. Predajca v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
  1. Identifikačné údaje Predajcu: DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, 01002 Žilina, IČO: 36003107, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 3381/L
   Predajcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: obchod@digicom.sk alebo telefonicky +421 41 7001030
  2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Štrbák Milan, Predmestská 81, 01002 Žilina,
   e-mail: milan.strbak2@digicom.sk, tel.:+421 041 2861250
  3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 10.1. tohto článku
  4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 10.1. tohto článku
  5. Kupujúci má právo požadovať od Predajcu prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  6. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
  7. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 10.1. Kupujúcim je potrebné pre uzavretie Zmluvy.
 10. Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho:
  Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
  1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Predajcu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 10.7.
  2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predajca bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predajca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
   4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
    sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predajca obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predajcovi overiť správnosť osobných údajov,
   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   3. Predajca už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predajcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
    Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predajca povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
  5. Na základe čl. 19 GDPR je Predajca v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predajca oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predajcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predajcu alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predajca nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
  8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Predajca bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 11. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Predajca je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predajca poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predajca je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Predajca je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predajca v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predajca je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Predajca bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predajca môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 12. Obmedzenie práv dotknutej osoby
  O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predajca informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.


    11. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru Kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 9.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 8. Ak stratíte záujem o registráciu na našej stránke, môžete o odregistrovanie požiadať emailom na adrese obchod@digicom.sk
 9. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predajcu sa riadia Zmluvou (Objednávkou) a týmito VOP.
 10. Zmluva /Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Predajcu a zaplatením. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Predajcu.
 11. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
 12. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Kupujúceho, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Kupujúceho – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.
 13. Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 25. mája 2018.


    12. Informácie pre držiteľov platobnej karty