V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 25.5.2018 (ďalej ako nový zákon).
Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookie pravidlá.

Dotknutou osobou sa v tomto prípade rozumie:
    a) fyzická osoba, ktorá vykonala registráciu prostredníctvom registračného formulára,
    b) fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do internetového obchodu,
    c) fyzická osoba, ktorá vykonala nákup,
    d) fyzická osoba, ktorá sa prihlásila na odber marketingových informácii.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa vyžaduje, aby dotknutá osoba v zmysle §15, odsek (1) nového zákona vykonaním registrácie, prihlásením,  nákupom alebo prihlásením sa na odber marketingových informácii bola fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej, ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Prevádzkovateľom v zmysle  nového zákona §5, odsek (o) sa rozumie:
DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, 01002 Žilina, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 3381/L
IČO: 36003107, DIČ: 2020447528, IČ DPH: SK2020447528
Tel.: 041 7001030
E-mail: obchod@digicom.sk
https://digicom.sk/
(ďalej ako prevádzkovateľ)

Osobnými údajmi v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú osobnými údajmi údaje, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú fyzickú osobu, hlavne na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora alebo online identifikátora.

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje:

Osobné údaje
Objednávkový a reklamačný formulár
Registrácia
Prihlásenie
Newsletter
Meno a priezvisko, titul
Áno
Áno
Nie
Nie
Celá adresa, mesto a PSČ
Áno
Áno
Nie
Nie
Štát
Áno
Áno
Nie
Nie
Telefón
Áno
Áno
Nie
Nie
E-mailová adresa
Áno
Áno
Áno
Áno
IP adresa
Áno
Nie
Áno
Áno
Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje
Bežné osobné údaje
Bežné osobné údaje
Bežné osobné údaje
Kategória dotknutých osôb
Zákazníci, zamestnanci odberateľov
Zákazníci, zamestnanci odberateľov
Zákazníci, zamestnanci odberateľov
Zákazníci, zamestnanci odberateľov
Účel spracúvania
Plnenie zo zmluvy
Registrácia zákazníka, evidencia
Zabezpečenie prihláseniaZasielanie marketingových informácii
Právny základ
§ 13, odsek 1, písmeno b)§ 13, odsek 1, písmeno a)§ 13, odsek 1, písmeno a)§ 13, odsek 1, písmeno a)
Súhlas dotknutej osobyNevyžaduje saÁnoÁnoÁno
Doba spracúvania10 rokovDo zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osobyDo zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osobyDo zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby
Kategória príjemcovSlovenská pošta, a.s., Iný oprávnený subjektIný oprávnený subjektIný oprávnený subjektIný oprávnený subjekt
Označenie tretej krajinyPrenos sa neuskutočňujePrenos sa neuskutočňujePrenos sa neuskutočňujePrenos sa neuskutočňuje

Zákonnosť a právny základ spracúvania
Spracúvania osobných údajov v objednávkovom formulári je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno b) nového zákona -  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Spracúvania osobných údajov v reklamačnom formulári je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno b) nového zákona -  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov v registračnom formulári  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním registrácie.

Spracúvanie osobných údajov v prihlasovacom formulári a počas prihlásenia  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním prihlásenia.

Spracúvanie osobných údajov v newslettri  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vložením e-mailovej adresy do newslettra.

Ďalšie údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s Vami:

Registračný formulár
Dátum a čas registrácie,  šifrované heslo, kód lyoness (ak bol poskytnutý), iban a bic (ak boli poskytnutie), dodacia adresa (ak bola poskytnutá), IP adresa (anonymizovaná)
Prihlasovací formulár

Vo vzťahu k zabezpečenému prihláseniu
Dátum a čas posledného prihlásenia / aktivity, prihlasovacie meno, IP adresa prihlásenia

Vo vzťahu k logom
Dátum a čas prihlásenia, prihlasovacie meno, IP adresa prihlásenia (anonymizovaná)

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo o právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa sa riadi:
Zásada zákonnosti (§ 6 nového zákona)
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu  (§ 7 nového zákona)
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov  (§ 8 nového zákona)
Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti  (§ 9 nového zákona)
Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania  (§ 10 nového zákona)
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.

Zásada integrity a dôvernosti  (§ 11 nového zákona)
Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti  (§ 12 nového zákona)
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, mesto, štát, telefonický kontakt, e-mailový kontakt tretím stranám za účelom plnenia zmluvy – doručenia tovaru a služieb – kuriérske a doručovateľské spoločnosti, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zoznam kuriérskych a doručovateľských spoločností:

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018
Meno, priezvisko: Štrbák Milan
Email: obchod@digicom.sk
Korešpondenčná adresa: Predmestská 81, 01002 Žilina, Slovenská republika

Ďalšie informácie