1. Predajca je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predajca je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet vedený v peňažnom ústave v Slovenskej republike určený Kupujúcim.

 2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  a. tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru

 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že Predajca včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji

 4. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy: www.digicom.sk/Odstúpenie od zmluvy.pdf zaslaného na poštovú adresu Predávajúceho a to DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, 01002 Žilina.

 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy: www.digicom.sk/Odstúpenie od zmluvy.pdf podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má Predajca vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu kompletný tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a to doručením na adresu DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, 01002 Žilina. Pri zasielaní odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predajca nepreberá.

 6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

 7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 8. Po odstúpení od zmluvy Predajca vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Kupujúceho. Predajca však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie - rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená na Kupujúcim určený bankový účet, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 9. Predajca nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9.8. týchto VOP pred tým, ako mu je tovar od Kupujúceho doručený predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 9.5. týchto VOP, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 10. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 9.2. týchto VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predajca voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predajca má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu kompletný tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

 12. Pri odstúpení od zmluvy, Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej Predajcom na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.

 13. Pri odstúpení od zmluvy, Kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.

 14. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.4. a 9.5. týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predajca nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9.8. týchto VOP Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

 15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
  a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa 
  b. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil 
  c. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

 16. Predajca je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru